Detaljer från målningar med mytologiska motiv

Mytologi

Slår man på ordet mytologi i en uppslagsbok får man en förklaring i stil med ”sammanfattning av ett folks eller en religions gudasagor”. Gudasagor är en bra synonym, men inte heltäckande då mytologi även inrymmer mytbildningar som inte alltid rör överjordiska varelser.

Ordet myt är av grekiskt ursprung och betyder berättelse eller skildring. Det sagobetonade draget fick ordet efter att historikern Herodotus skildrat kriget mellan grekerna och perserna utan att kunna säkerställa alla fakta. Han valde medvetet att inkludera sådant som kunde vara uppdiktat.

Man bör å andra sidan skilja mellan saga och myt. Medan en saga för det mesta avser en fiktiv berättelse brukar en myt ofta vila på en sägen, något som fått förankring i folktron. En myt saknar dock faktiska bevis. Till exempel anses berättelsen om det trojanska kriget vara en myt då den saknar grund för vara en korrekt faktabeskrivning av historien. Däremot är det möjligt att ett liknande krig som myten bygger på faktiskt ägt rum - myter har ofta en historisk bakgrund.

Mytologin hos en kultur inrymmer en mängd gudar som envar representerar olika ting. En gud kan förknippas med väderomslag medan en annan kan stå en bi i vardagliga göromål. De mytiska berättelserna är inte reserverade för enkom gudar - hjältar och dylika vidunder upptar en del av skildringarna. Som bakgrund finns vanligtvis också en skapelseberättelse.

Teman skiljer sig åt i mytologiska berättelser. Ibland spelar gudarna in i människornas liv, men det händer också att de intrigerar och strider mot varandra. I de historier som berättas återspeglas ofta mänskliga egenskaper, vilka får komma till uttryck i någon form och ofta med symboliska inslag.

Kännedom om mytologier är lärorikt då dessa fortfarande ekar i vår värld. Inom allehanda områden finns namn på företeelser och dylikt som härstammar från mytologin. Inte sällan gör sig myter gällande genom kulturella yttringar inom skönlitteratur och konst. Varelser och episoder från bland annat den grekiska och nordiska mytologins världar har varit tacksamma motiv för författare och konstnärer under hundratals år. Ingen annan mytologi är dock lika framträdande som den grekiska i den västerländska kulturens konst. Det går väl knappast att säga att fenomenet fortfarande är särdeles livaktigt under 2000-talet, men återvänder man till äldre konstnärliga verk är kontakter med mytologin otaliga. En förståelse av många konstverk underlättas utan tvekan vid kännedom kring mytologier.

Ett av många kända exempel inom litteraturen där den antika mytologin har används i rikliga halter är Ovidius prosaverk Metamorfoser. I bildkonsten är exemplen oräkneliga av gestalter från mytologins värld avbildade på duk och i marmor.

Uppkomsten av gudar

Uppkomsten av gudar är inte särskilt märklig om man betänker de imposanta fenomen naturen har att bjuda på. Att den vinande stormen eller den dundrande åskan inte skulle bero på någons vrede är nästan svårare att tänka sig än det motsatta om ingen vetenskap kan bistå med förklaringar. Det var ofta naturfenomen som gav upphov till tron på det överjordiska och för att blidka någon gud kunde till exempel djur offras i havet för att slippa svåra stormar. Även historiska händelser som delvis glömts bort kunde också bli upphov till myter och särskilt hjältar från krig och beryktade konungar tjänade som mönster för uppkomsten av gudar.

Vad gudarna dyrkas för och deras attribut

I de flesta civilisationer har människorna dyrkat gudar på olika vis och av olika orsaker. När det inte är frågan om monoteism dyrkas en mängd gudar för specifika ting. Som en del i detta har de ibland förlänats särskilda attribut. I den grekiska mytologin finns till exempel Prometheus som brukar avbildas med en fackla eftersom han ansågs ha lärt människorna att använda elden.

Mytologier i olika delar av världen

Tron på gudar är något som upstått på många platser i världen och många gudar har också överförts från en mytologi till en annan då kontakter mellan olika folkstammar ägt rum genom historien. I de flesta kulturer vill de involverade tillskriva sin tro en unik ställning, vilket alltså inte alltid stämmer med fakta då mytologier ofta är sammanlänkade i någon grad.

•  LÄS OM DEN GREKISKA MYTOLOGIN →

•  LÄS OM DEN ROMERSKA MYTOLOGIN →

•  LÄS OM DEN NORDISKA MYTOLOGIN →

•  LÄS OM DEN MESOPOTAMISKA MYTOLOGIN →

•  LÄS OM DEN EGYPTISKA MYTOLOGIN →

•  LÄS OM DEN KELTISKA MYTOLOGIN →

•  LÄS OM DEN INDISKA MYTOLOGIN →

•  LÄS OM DEN KINESISKA MYTOLOGIN →

Andra resurser på Internet

En av de mest rikhaltiga källorna på Internet med information om mytologier är Encyclopedia Mythica. Här hittar du det mesta som existerar ifråga om myter, folksägner och religioner.

Böcker i ämnet

Detta är bara ett mindre urval av böcker och är samtliga på svenska.

Bildreferenser

Bilderna längst upp på sidan är samtliga detaljer från målningar: bild vänster: Afrodite av Nils Bergslien; bild mitten: Medusa av Arnold Böcklin; bild höger: Tors strid med jättarna av Mårten Eskil Winge.