Målningar med motiv från indisk mytologi

Indisk mytologi

Ur innehållet: Gudar | Lexikon
Det finns få nedtecknade historiska dokument som berättar om fornindiska gudar och riter. Likaså är bevarade gravplatser och ruiner få eftersom klimatet på dessa platser snabbt bryter ner dylika monument. Vår kännedom om de tidiga indiska civilisationerna och deras mytologier är därför i viss grad grundade på antaganden och spekulationer.

Från naturgudar till andliga gestalter i en spirande världsreligion

Indiens mytologi är formad utifrån en sammanblandning av tre kulturer: den etablerade kulturen i norra delarna av Indien, den folkgrupp som kallades "arier" och kom från Iran samt Deccanplatåns stenålderskultur. Det går att dela upp den indiska gudstron i tre utvecklingsfaser:

Den äldsta kända trosföreställningen i Indien är vedismen som enligt de flesta forskare uppstod ungefär 1200 f.Kr. Den tidiga vediska gudstron var i stor utsträckning en offerkult med ritualer som utfördes under bar himmel. Några av de tidiga naturgudarna var Bhumi (Moder Jord), Surya (Solen), Chandra (Månen) och Vayu (Vinden).

Den senvediska perioden, som också kallas bramhanismen, ägde rum cirka 900 f.Kr. till 500 f.Kr. De vediska gudarna överskuggades alltmer av prästerliga och filosofiska spekulationer med Upanishaderna som en av de viktigaste skrifterna. Det är under denna period som idén om Brahman som en världssjäl och Atman som den individuella själen uppstår.

Den religiösa utvecklingen i landet kännetecknas i stora drag av en tidig mytologi som innehåller många naturgudar och skapargudar för att sedan alltmer intas av en andlig inriktning som utmynnar i den blivande världsreligionen hinduism (på liknande sätt har buddhismen övertagit de shamanistiska religionernas naturgudar i Mongoliet och Tibet).

Hinduismen som länge varit den dominerande religionen i Indien har alltså utvecklats under flera tusen år och kan ses som ett samlingsnamn på en mängd olika religiösa läror vars huvudgrenar är vishnuismen, shivaismen och shaktismen (hindu som betyder "indier" på persiska var ett ord som användes av de invandrande muslimerna på 1200-talet för att skilja sig själva från de som då bebodde landet). Hinduismen skulle i sin tur ge bidrag åt både jainismen och buddhismen. Trosföreställningarna har spritts till delar av Sydostasien där dem trängs med buddistiska och muslimska.

Återfödelse

Hinduerna trodde på återfödelse där människans själ efter döden kommer till en ny kropp. Denna eviga livscykel, samsara, tog slut genom den eftersträvade befrielsen från återfödelse, moksha (motsvarighet till buddhismens nirvana), då själen kunde bli ett med världssjälen.

Källor

De främsta källorna består i de heliga Vedaskrifterna. Vedaskrifterna eller Vedahymnerna som består av många böcker brukar dateras från 1500-talet f.Kr. till 1500-talet e.Kr. och utgår från muntligt traderade berättelser som främst sköttes av brahminer. Namnet brahminer kan härledas från guden Brahma som ansågs vara alltings skapare. Vedahymnerna förtäljer historier om gudomliga varelser vars öden sammanlänkas med vanliga dödliga, vilket är vanligt i många mytologier.

Vid sidan om Vedahymnerna är den kanske viktigaste källan Mahabharata, ett fornindiskt epos bestående av flera böcker och med osäker tillkomst, men det brukar tidsbestämmas till någon gång från cirka 600 f.Kr. till 400-talet e.Kr. Mahabharata kretsar både kring vad som tros vara historiska händelser – vilket gäller familjefejder mellan kungar och deras familjer – samt berättelser med sagomotiv.

Skapelseberättelsen i indisk mytologi

Rig-veda, den äldsta av Vedaskrifterna, är en viktig urkund med många av de äldsta myterna och flera återgivna skapelseberättelser. Här berättas bland annat om offrandet av Purusha (ett kosmiskt gigantiskt väsen), vilket utfördes av gudarna och ledde till att delar av dennes kroppsdelar blev hela världen. Det förklaras detaljerat vad de olika kroppsdelarna sedan omvandlades till – att himmelen uppstod ur hans myriader huvuden, att solen skapades av hans ögon och att all luft kom ur hans navel. Berättelsen har en del likheter med den om jätten Ymer i nordisk mytologi.

Som den första människan framställs Yama som tillsammans med sin syster Yami är barn till Visavat (Solen). Syskonen parade sig och gav så upphov till människosläktet.

Gudar och gudinnor i den indiska mytologin

Enligt hinduiska skrifter finns det ett par hundra miljoner indiska gudar och även om detta inte är att anta som fakta finns det ett ansenligt antal varav det här presenteras ett urval av de viktigaste.

Brahma beskurenBrahma
Skapargud ...
Brahma →

Devi beskurenDevi
Moderlighetens gud ...
Devi →

Durga beskurenDurga
Modersgudinna och krigsgudinna...
Durga →

Ganesha beskurenGanesha
Den elefanthövdade guden ...
Ganesha →

Ganga beskurenGanga
Gudinna som förknippas med floden Ganges ...
Ganga →

Indra beskurenIndra
Den ledande guden inom den vediska traditionen ...
Indra →

Kali beskurenKali
Modersgudinna ...
Kali →

Krishna beskurenKrishna
Mångtydig gestalt i indiska trosföreställningar ...
Krishna →

Lakshmi i form av Gajalakshmi beskurenLakshmi
Välståndets och skönhetens gudinna ...
Lakshmi →

Shiva och Parvati teckning beskurenParvati
Fruktbarhetsgudinna och Shivas hustru ...
Parvati →

Sarasvati beskurenSarasvati
Lärandets och kunskapens gudinna ...
Sarasvati →

Sati beskurenSati
Symboliserar den idealiska makan ...
Sati →

Shiva beskurenShiva
Förstörelsens gud ...
Shiva →

Varuna beskurenVaruna
Den viktigaste av de gudar som kallades Asuras ...
Varuna →

Vishnu beskurenVishnu
Upprätthåller balansen i världen ...
Vishnu →

Lexikon

Förutom de gudar som presenterats ovan följer här en översikt över diverse namn i indisk och hinduisk mytologi.

Atman ett begrepp för kärnan i personligheten hos ett levande väsen, vilken överlever döden och återföds i ett nytt liv.
Agni offereldens gud.
Aiyanar tamilernas skyddspatron.
Annapurna överflödets gudinna.
Aryaman gästfrihetens gud.
Asuras en grupp av gudar från tidig indisk mytologi, fick i senare tider demonstatus.
Avatar betyder "nedstigande" på sanskrit och med detta menas att en gud uppenbarar sig i en lägre form, till exempel människa eller djur, vilket kan jämföras med en inkarnation. Det är vanligt för en indisk gud att förknippas med flera avatarer.
Brahman världssjälen.
Buddha religionsstiftare till Buddhismen. Föddes som Siddharta Gautama, men ska enligt myten levt flera liv innan detta som olika djur.
Devas en grupp ariska gudar som dyrkades i Iran och Indien (arier avser här forntida indoiranska stammar).
Erewon trehövdad elefant som symboliserar regnmolnet.
Hanuman apgud; son till vinguden och den allra visaste enligt Ramayana.
Holi hinduisk festlighet ("färgernas fest") under våren som firar förgörelsen av demomen Holika.
Indrani svartsjukans gudinna, alternativt namn Shachi.
Kama skapelsegud, son till Dharma.
Kamadhenu urkon som är moder till alla kor (för indier är kon ett heligt djur).
Naga drakorm med människoansikte.
Nasatyas en av de viktigaste bland de vediska gudarna.
Rama sjunde avatar av Vishnu och huvudpersonen i eposet Ramayana.
Rig-veda fornindiskt epos.
Rudra stormguden vars drag senare upptogs av Shiva.
Shakti idén av kvinnlig gudomlighet och ibland personifikationen av denna.
Skanda buddhistisk stridsgud.
Soma helig dryck.
Ushas gryningens gudinna.
Yama den första människan enligt eposet Rig-veda.
Vritra drakmonster som dräptes av Indra.

En annan lista med indiska gudar.

Gudarnas namn på svenska och sanskrit

Försvenskade namn används på sidan, men här jämförs med hur de skrivs på sanskrit (ett av de indiska språken och nära knutet till hinduismen). Först står det svenska namnet, följt av transkriberad sanskrit och sist sanskrit.

Brahma – Brahmā – ब्रह्म
Devi – Devi – देवि
Ganesha – Gaṇeśa – गनेस्ह
Ganga – Ganga – गन्ग
Indra – Indra – इन्द्र
Kali – Kali – कलि
Krishna – Kṛṣṇa – क्रिस्ह्न
Parvati – Pārvatī – पर्वति
Sarasvati – Sarasvatī – सरस्वति
Sati – Sati – सती
Shiva – Śiva – स्हिव
Varuna – Varuṇa – वरुण
Vishnu – Viṣṇu – विस्ह्नु

Textkällor

Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).
Schreiber, Adèle. Den hinduiska gudavärlden – i indisk konst och litteratur (2004).
Wibeck, Sören. Religionernas historia – om tro, hänförelse och konflikter (2004).

Bildreferenser

Bilderna längst upp på sidan är detaljer från målningar och illustrationer. Bild vänster: Vishnu av okänd konstnär från en illustration i Mahabharata; bild mitten: Brahma av okänd konstnär; bild höger: Shiva av okänd konstnär från en illustration i Mahabharata.